Meniu Închide

semestrul internațional
sisteme tehnice pentru apărare și securitate

Int_Home_Logo_MTA_International_300x247

informații generale

18 Martie – 30 Iunie 2019

 1. Semestrul internațional “Sisteme tehnice pentru apărare și securitate” se desfăşoară în limba engleză;
 2. Semestrul are o durată de 14 săptămâni, din care un număr de 5 săptămâni sunt dedicate desfășurării de activități didactice de predare, 9 săptămâni proiectului științific;
 3. Disciplinele teoretice prevăzute în cadrul semestrului internațional se planifică și se desfășoară modular;
 4. Activităţile didactice se desfăşoară cu un ritm de 26 ore pe săptămână;
 5. Activitățile aferente proiectului științific se desfășoară în echipe internaționale de 4¸6 studenți, activitatea fiind supervizată de cadrul didactic responsabil de tema de proiect;
 6. Participanții la semestrul internațional sunt studenți de nivel licență din academii militare/universități civile, din străinătate sau din țară. Între instituțiile de origine și Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” trebuie să existe un acord interinstituțional Erasmus+ sau un acord bilateral prin care instituțiile de origine își asumă recunoașterea și echivalarea rezultatelor academice și a creditelor ECTS acumulate;
 7. La semestrul internațional pot participa și studenți din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, caz în care facultățile de origine își asumă recunoașterea și echivalarea rezultatelor academice și a creditelor ECTS acumulate pe durata semestrului internațional;
 8. Criteriile de eligibilitate pentru acceptarea studenților români și străini la cursurile semestrului internațional sunt următoarele:
  – să fie înmatriculați la un program de studii universitare de licență într-o universitate din străinătate sau din România sau să fie student în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”;

  – să existe un acord interinstituțional Erasmus+ sau un acord bilateral semnat între instituția de origine și Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” ;
  –  să facă dovada absolvirii a cel puțin unui an de studiu în cadrul unui program de studii universitare de licență;
  – să facă dovada cunoașterii limbii engleză la un nivel cel puțin B2;
 9. Admiterea candidaților în vederea ocupării locurilor disponibile pentru semestrul internațional se face pe bază de dosar, în funcție de media generală de absolvire a anilor de studii promovați;
 10. La absolvire, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” eliberează un atestat de absolvire însoțit de situația școlară cu rezultatele obținute și creditele ECTS acumulate, precum și formularele specifice instituției de origine pentru recunoașterea/echivalarea mobilității.

obiective didactice și competențe

      

Obiectivul didactic constă în pregătirea participanților în vederea acumulării de competențe profesionale și transversale care să le permită elaborarea de proiecte în domeniul sistemelor tehnice pentru apărare și securitate, în echipe internaționale, multidisciplinare și multiculturale.

Competențe profesionale: analiza principiilor constructiv-funcţionale ale sistemelor tehnice; modelarea și simularea fenomenelor şi proceselor specifice sistemelor tehnice; proiectarea principalelor elemente componente și/sau ale tehnologiilor de fabricație ale sistemelor tehnice; testarea, evaluarea şi asigurarea calităţii sistemelor tehnice pentru apărare și securitate; managementului proiectelor tehnice pentru apărare și securitate.

Competențe transversale:  executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, pe baza documentării, raţionamentului logic, aplicabilităţii practice, evaluării, autoevaluării şi deciziei optime; realizarea activităţilor şi desfăşurarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite responsabilităţi, precum şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate, pe baza comunicării, cooperării, respectului reciproc, utilizării feed-back-ului pentru îmbunătăţirea activităţii proprii și spiritului de iniţiativă; comunicarea profesională în context multidisciplinar, multicultural și internațional.