Anual se organizează la nivelul instituției sesiuni de informare pentru studenți și personal universitar cu privire la desfășurarea programului Erasmus+ în Academia Tehnică Militară. Astfel, joi 03 martie 2016, în Aula Magna a Academiei Tehnice Militare, a avut loc evenimentul Erasmus Open Doors 2016. Acest eveniment a fost sincronizat la nivel național, în toate universitățile care derulează proiecte Erasmus+ organizându-se evenimente similare. În plus, pe parcursul întregii zile în spațiul online și media (facebook, TV, radio etc) agenția ANPCDEFP a organizat activități de informare cu privire la programul Erasmus+.

Activitățile desfășurate în Academia Tehnică Militară au cuprins:

  • informare cu privire la oportunități de finanțaredin programul Erasmus+ (prezintă șeful biroului Erasmus+ și Relații Internaționale, col.ing. Daniel DIDULESCU și Coordonatorul Instituțional Erasmus+, lt.cdor.conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU);
  • informare cu privire la oportunități de mobilități studențești și de personal universitar Erasmus+ KA1în anul universitar 2015-2016 semestrul II și în anul universitar 2016-2017 (prezintă Coordonatorul Instituțional Erasmus+, lt.cdor.conf. univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU);
  • prezentări de rezultate obținuteîn cadrul mobilităților efectuate, impresii, recomandări (prezintă Coordonatorul Instituțional Erasmus+, lt.cdor.conf. univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU și studenți care au efectuat mobilități Erasmus+);
  • promovarea mobilităților Erasmus+ de către promotori Erasmus+ invitați din cadrul ESN București ;
  • informare cu privire la desfășurarea și implementarea proiectului Erasmus+ KA2 GSEBS (prezintă directorul proiectului Erasmus+ KA2, col.conf.univ.dr.ing. Traian ROTARIU).

Programul Erasmus+ contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale, la dezvoltarea durabilă în domeniul învățământului superior și la promovarea valorilor europene.

Obiectivele implementării programului Erasmus+: îmbunătățirea performanțelor de învățare; îmbunătățirea competențelor profesionale și lingvistice; dezvoltarea spiritului de inițiativă; creșterea sensibilizării interculturale; participarea mai activă în societate și o mai bună cunoaștere a valorilor UE; creșterea motivației de a participa la educația formală și non-formală.

Academia Tehnică Militară joacă un rol activ în cooperarea inter-universitară internaţională, colaborând cu peste 40 de instituţii de învăţământ superior, militare şi civile, din Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Italia, Spania, Olanda, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, etc. Programul Erasmus+ reprezintă pilonul principal al relațiilor internaționale. Academia Tehnică Militară are o experiență foarte bună în implementarea Programului Erasmus, participând la toate programele finanțate de Comisia Europeană în domeniul mobilităților studențești, începând cu Programul Tempus și continuând cu Programul Erasmus-Socrates (2000-2007), Programul Erasmus-LLP (2007-2014) și Programul Erasmus+ (2014-2020).

În perioada 2000-2007, Academia Tehnică Militară a atras fonduri financiare în valoare de 150.647 euro pentru finanțarea unui număr total de 108 mobilități studențești și 21 mobilități de personal. În cadrul programului Erasmus-LLP (2007-2014), Academia Tehnică Militară a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 786.617 euro, realizând un total de 297 mobilități studențești și respectiv 91 mobilități de personal universitar.

În cadrul programului Erasmus+ (2014-2020) se estimează o creștere a nivelului finanțării obținute de la Comisia Europeană și realizarea unui număr și mai mare de mobilități. Atfel, în anul universitar 2014-2015 au fost finanțate un număr de 57 mobilități studențești și un număr de 21 mobilități de personal universitar (177.233 euro), iar în anul universitar curent, 2015-2016, au fost alocate fonduri financiare în valoare de 130.830 euro, având planificate un număr de 43 mobilități studențești și 23 mobilități de personal universitar.

Impactul mobilităților internaționale asupra Academiei Tehnice Militare: creșterea capacității instituționale de a opera la nivel internațional; îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare; consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări; creșterea alocării de resurse financiare pentru organizarea de proiecte internaționale; creșterea calității în pregătirea, implementarea și monitorizarea proiectelor internaționale; programe mai atractive pentru studenți, în conformitate cu propriile nevoi și așteptări; îmbunătățirea calificărilor cadrelor didactice și ale personalului universitar; îmbunătățirea proceselor de recunoaștere și de validare a competențelor dobândite în cursul perioadelor de mobilitate internațională; un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul instituției.

 Învăţământul superior este racordat la cerinţele calitative ale învăţământului naţional şi european, implementarea conceptului de internaţionalizare fiind un deziderat prioritar în cadrul tuturor instituţiilor de învăţământ superior din România, inclusiv în Academia Tehnică Militară. Învăţământul superior dobândeşte o dimensiune internaţională sporită, pe măsură ce un număr din ce în ce mai ridicat de studenţi, cadre didactice şi specialişti este implicat în mobilităţi şi proiecte internaţionale. Cooperarea internaţională în învăţământul superior este un domeniu important ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de predare, învăţare şi cercetare, fiind benefică pentru generarea de noi cunoştinţe şi competenţe.

ERASMUS+ (The EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Programul Erasmus+ se adresează nevoilor de predare şi învăţare ale tuturor celor implicaţi în sistemul de învăţământ superior şi de formare profesională, oricare ar fi durata cursurilor sau calificarea, inclusiv studiile doctorale. Diferitele sale acţiuni se adresează nu numai studenţilor care doresc să studieze în străinătate, ci şi profesorilor universitari care sunt invitați să predea în străinătate, precum şi personalului din învăţământul superior dornic să se pregătească în străinătate. Programul sprijină instituţiile de învăţământ superior în vederea colaborării în cadrul unor programe intensive, reţele şi proiecte multilaterale.

Programul Erasmus+ este finanţat din bugetul propriu al Uniunii Europene, în sistem centralizat indirect prin Autoritatea de Management împuternicită de Parlamentul European și de Consiliul European: EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency), agenție din cadrul Comisiei Europene. Organismul intermediar în România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.  Programul Erasmus+ este gestional la nivelul Academiei Tehnice Militare prin Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale, sub coordonarea Coordonatorului Instituțional Erasmus+.

                                                COORDONATOR  INSTITUTIONAL ERASMUS+

Lt.cdor.conf.univ.dr.ing.

                                     Cristian-Emil MOLDOVEANU