Departamentul de Comunicatii si sisteme electronice militare

IstoricHome

Scurt istoric al Departamentului de Comunicatii si sisteme electronice militare:        În urma procesului de restructurare a Academiei Tehnice Militare derulat în anul 2004, procesul de învăţământ din cadrul acestei instituţii a fost reorganizat pe două facultăţi, și anume: Facultatea de Sisteme electronice și informatice militare și respectiv, Facultatea de mecatronică și sisteme integrate de armament. În compunerea primei facultăţi au intrat următoarele catedre de specialitate: Catedra de Comunicaţii și sisteme electronice militare, Catedra de Informatică militară și matematică și respectiv, Catedra de Pregătire militară și limbi străine.

        Prin intrarea în vigoare a legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Academia Tehnică Militară a intrat într-un nou proces de adaptare la cerinţele acestei legi, astfel Catedra de Comunicaţii și sisteme electronice militare fiind reorganizată sub forma Departamentului de Comunicaţii și sisteme electronice militare.

        În cadrul Departamentului de Comunicaţii și sisteme electronice militare sunt pregătite programele universitare de licenţă Transmisiuni și Echipamente și sisteme electronice militare, în domeniul fundamental Știinţe inginerești, domeniul Inginerie electronică și telecomunicaţii. Cele două programe de studii sunt acreditate în conformitate cu cerinţele ARACIS (2009). De asemenea, departamentul organizează în același domeniu de studii, un program de studii universitare de masterat Sisteme electronice pentru securizarea frontierei, program acreditat în anul 2007. Suplimentar, în procedura de evaluare ARACIS (2013) se mai află alte doua programe de studii universitare de masterat, și anume: Ingineria sistemelor de comunicaţii și securitate electronică, Robotică și automatizări pentru securitate și apărare.

        Ca efect al receptivităţii permanente faţă de schimbările tehnologice, tehnicile de procesare a informaţiei, prin abordarea cibernetică și tehnică a sistemelor și reţelelor de comunicaţii și calculatoare, modelarea analitică riguroasă a fenomenelor deterministe sau aleatoare, participarea la activităţi diverse și complexe de cercetare știinţifică, corpul de cadre didactice, militare și civile, este format și motivat de performanţele profesionale și știinţifice, de acreditarile și recunoașterile la nivel naţional de către MEN.

        Deschiderea manifestată faţă de nevoile de ansamblu ale sistemului naţional de apărare, ordine publică și securitate naţională a făcut ca de-a lungul timpului Departamentul de Comunicaţii și sisteme electronice militare să formeze și să perfecţioneze numeroși specialiști pentru MApN, STS, SRI, SIE, MAI,ANP.