Departamentul de Comunicatii si sisteme electronice militareConducere  Director Departament:

  Conf.univ.dr.ing. Petrica CIOTIRNAE
  Camera L1-12E1
  0213354665 interior 217
  0723120710

  Loctiitor Director Departament:

  Conf.univ.dr.ing. Ionut RADU

  Consiliul Departamentului:

  Conf.univ.dr.ing. Florin-Roman Enache
  Conf.univ.dr.ing. Teofil Cristian OROIAN
  Conf.univ.dr.ing. Cristian-Iulian RINCU