2016 |2015


Admitere 2015

 

 

Precizări privind admiterea la studiile universitare de master

Concursul de admitere pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, constă în:

– o probă de verificare la „Limba Engleză” sau altă limbă de circulaţie internaţională, în funcţie de specializare;

– o probă scrisă de specialitate, potrivit tematicii şi bibliografiei specifice stabilite de catedrele de specialitate şi publicate pe site-ul ATM (www.mta.ro).

Pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot participa doar persoane încadrate în sistemul naţional de apărare. Solicitarea participării pe locurile finanţate de la buget, se face pe baza unui raport personal înaintat ierarhic prin compartimentele de resurse umane umane la Direcţia resurse umane umane din MApN, respectiv la compartimentele similare din celelalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Candidaţii care au obţinut la limba străină mai puţin de nota 6.00 sunt declaraţi „RESPINS”. Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” susţin proba scrisă la disciplina de specialitate.

Aprecierea candidaţilor la proba scrisă la disciplină de specialitate se face cu note de la 1.00 la 10.00. Candidaţii vor fi clasificaţi şi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă la disciplina de specialitate, în funcţie de numărul locurilor scoase la concurs pentru fiecare domeniu de studii şi pentru fiecare beneficiar. Media minimă de admitere este 6.00.

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 lei.

Concursul de admitere pentru locuri cu taxă de studii:

– Candidaţii vor fi clasificaţi şi declaraţi admişi, în funcţie de numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a mediei calculată din media examenului de licenţă/proiectului de diplomă (25%), media anilor de studii (25%) şi nota obţinută la un colocviu de admitere (scris sau oral) bazat pe o bibliografie comunicată candidaţilor (50%).

Taxa de şcolarizare la studii universitare de masterat:

– Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – 2000/2500 lei/ semestru

– Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – 2000 lei/ semestru

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 lei.

Înscrierea la concurs se va face în perioada pe baza următoarelor documente, prinse într-un dosar de plastic cu şină:

  • Cerere de înscriere.
  • Curriculum vitae.
  • Copie legalizată după certificatul de naştere.
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia.
  • Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate (foaia matricolă).
    În situaţia în care candidatul prezintă diplome obţinute în străinătate, va face dovada că acestea sunt echivalente cu cele de bacalaureat, de licenţă sau studii aprofundate şi va prezenta copii legalizate după aceste documente.
  • Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau după alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul.
  • Copie după chitanţa de achitare a taxei de înscriere.